Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM)

Logo DFUM
DFUM jest zawiązanym 22 lipca 2017 r. porozumieniem branżowym tworzonym przez Samorządy Doktorantów Uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz innych jednostek prowadzących studia w obszarze nauk medycznych.

DFUM jest inicjatywą mającą na celu:

 1. reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych,
 2. wymianę informacji i doświadczeń,
 3. realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych,
 4. podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi i studenckimi,
 5. rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni medycznych,
 6. wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów uczelni medycznych,
 7. występowanie z propozycjami projektów aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej,
 8. propagowanie interesów oraz ochrona praw doktorantów uczelni medycznych,
 9. współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
 10. współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów uczelni medycznych,
 11. budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowisk akademickich,
 12. propagowanie interdyscyplinarności projektów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach prac doktorskich.
Uczestnicy VI Zjazdu DFUM, 12-14 lipca 2019 r.

Do DFUMu należą Samorzady Doktorantów reprezentujące doktorantów z następujących ośrodków akademickich:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medycznego w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Aktualny Zarząd DFUM:

 • Przewodnicząca DFUM – mgr Paulina Kobyłka– Doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • I Wice-przewodnicząca DFUM – mgr Aleksandra Starosz – Doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • II Wice-przewodniczący DFUM – mgr Patryk Młyniuk– Doktorant ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu