Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD)

Logo KRD

KRD jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Do głównych celów KRD należy:

  1. reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych;
  2. wyrażanie opiniii przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktównormatywnych;
  3. ochrona praw i interesówdoktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą;
  4. dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów;
  5. wspieranie i promowanie samorządności doktorantów;
  6. kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  7. identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym doktorantów;
  8. podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów przez działalność informacyjną, naukową i kulturalną w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
  9. wspieranie mobilności doktorantów;
  10. prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.
Uczestnicy III Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

https://krd.edu.pl/