START – stypendia dla doktorantów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs START na roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 17 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Ogłoszenie konkursu