Stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nowy nabór wniosków na roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Beneficjentami programu START są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

Więcej informacji dotyczącej konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod adresem: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, e-mail: tel: 85 748 54 89.

Sporządzone wnioski należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej w dwóch egzemplarzach, do podpisu przez osoby reprezentujące jednostkę, do 26 października 2020 r.

Termin składania wniosków do w/w konkursu upływa 31 października 2020 r. 

START – FNP