Wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów

Doktorantki & Doktoranci I roku Szkoły Doktorskiej UMB!

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działając na podstawie art 16 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spośród doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej UMB.

Wybory odbędą się w dn. 30.10.2020 r. (piątek) w godzinach 9:00-17:00. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wybory będą przeprowadzone zdalnie. Osoby uprawnione do głosowania (tj. Doktoranci I Roku Szkoły Doktorskiej) otrzymają mail z linkiem do głosowania.

Szukamy po 1 przedstawicielu doktorantów realizujących kształcenie na I roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie:
– nauki medyczne,
– nauki farmaceutyczne,
– nauki o zdrowiu.

Zgłoszenia Kandydata do Sejmiku dokonuje się poprzez wysłania skanu pocztą elektroniczną na , najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów prawidłowo wypełnionych Załącznika nr 2 i Załącznika nr 7 (poniżej) Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Załącznik 2

Załącznik 7

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej dokonują wyboru większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów ze swojego roku i dyscypliny naukowej.
Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami.
Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos.

Wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów