Program Bekkera NAWA na wyjazdy doktorantów

Chcesz wyjechać za granicę? 😉🌍

Jest taka opcja – w ramach programu Bekker NAWA macie możliwość wyjazdu na 3-24 miesięcy do jednego z najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na świecie 👊🏻

Więcej informacji –> Program Bekkera NAWA

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek składany jest przez osobę wnioskującą o stypendium wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski mogą być składane do 25 maja 2021 r. do godz. 15:00.
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy ze wszystkich dziedzin nauki, bez względu na wiek. Nie ma również ograniczenia odnośnie krajów, w których znajdują się ośrodki goszczące.

W programie im. Bekkera może aplikować:
1. Doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

Otworzono nabór wniosków w programie Bekkera NAWA
Program Bekkera