Zmiana Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego

Szanowne Doktorantki,
Szanowni Doktoranci.

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Krętowski zmienił treść Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego.

Według obowiązującego Regulaminu, stypendia doktoranckie przyznawane są w trzech kategoriach:

  • kategoria A – bez zmian w stosunku do poprzednich wymagań,
  • kategoria B – obejmuje doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium w kategorii A, którzy dodatkowo:
    a. mają otwarty przewód doktorski lub wszczęte postępowanie o nadanie stopnia doktora, albo
    b. uzyskali grant badawczy (jako kierownik), bądź uzyskali finansowanie z innych źródeł zewnętrznych w szczególności z NAWA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na prowadzenie badań na UMB lub w jednostce zagranicznej przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, albo
    c. posiadają w dorobku co najmniej 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym o punktacji wynoszącej co najmniej 70 punktów na podstawie aktualnego, na dzień składania wniosku, wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • kategoria C – obejmuje doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium w kategorii A, którzy mają otwarty przewód doktorski lub wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora oraz spełniają wymogi określone dla kategorii B podpunkt b i c.

Zmiana kategorii stypendium może nastąpić na wniosek doktoranta w trakcie roku akademickiego, począwszy od kolejnego miesiąca od daty wszczęcia przewodu doktorskiego lub uzyskania (data podpisania umowy) grantu badawczego lub finansowania, lub opublikowania artykułu w czasopiśmie naukowym o punktacji wynoszącej co najmniej 70 punktów na podstawie aktualnego, na dzień składania wniosku, wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dostępna jest po kliknięciu w LINK.