Wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów

Doktorantki i Doktoranci I roku Szkoły Doktorskiej UMB!

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spośród doktorantów pierwszego roku Szkoły Doktorskiej UMB.

Wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów – 29.10.2021 godziny 9-17, online

Wybory odbędą się 29.10.2021 r. (piątek) w godzinach 9:00-17:00 za pomocą systemu do głosowania on-line. 

Szukamy po jednym przedstawicielu doktorantów realizujących kształcenie na I roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie:

– nauki medyczne,

– nauki farmaceutyczne,

– nauki o zdrowiu.

Zgłoszenia Kandydata do Sejmiku dokonuje się poprzez wysłania skanu pocztą elektroniczną na samdokt@umb.edu.pl, najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów prawidłowo wypełnionych Załącznika nr 2 i Załącznika nr 7 (poniżej) Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej dokonują wyboru większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów ze swojego roku i dyscypliny naukowej.

Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między tymi kandydatami.

Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos.